Начало Осигурителни вноски – за какво се дължат?

Осигурителни вноски – за какво се дължат?

Вече сякаш е традиция всяка година да се въвеждат нови правила за това как да плащаме осигуровките си. А знам ли изобщо какво и защо ми се осигурява с тези осигуровки ? Нека си припомня.

Осигурителните вноски се събират от едни лица, а се разходват, при настъпване на осигурителен случай, за други лица. Това е и една от причините осигурителните системи от такъв тип да се определят като социална.


Осигуровките данъци ли са? Облагаеми ли са? Влог ли са, само аз ли ги ползвам?

За мен е важно да знам, че осигурителните вноски не са данъци и не са облагаеми. Това е така, поради социалния характер на осигуровките и тяхното целево предназначение, цели се подпомагане на изпаднало в затруднение осигурено лице. 

Осигуровките обаче не са и някакъв особен спестовен влог или друга форма да “натрупваме бели пари за черни дни”. Основната причина е, че осигурителните вноски се събират от едни лица, а се разходват при настъпване на осигурителен случай и за други. Тук е хубаво да знам, че за осигурителната система е в сила принципът на солидарността.

Моите осигурителни вноски се събират ежемесечно, без значение дали за мен ще настъпи осигурителен случай или не, тъй като осигурителната ни система е от разходо-покривен тип, т.е. тези средства се трупат по сметки на фондове, от които ще се изплати на лицата, изпаднали в нужда. Погледнато по-общо значи, че поколението, което плащаме осигуровки днес, събира необходимите средства за издръжка на социалното осигуряване на пенсионираните лица, а поколенията след мен ще се погрижат за мен.

Между осигуровките и данъците има много сходни черти, но не може да се постави знак за равенство. Осигурителните вноски целят набиране на средства, от които впоследствие ще се извършат осигурителни обезщетения (плащания), т.е. налице е “възвращаемост” – плащам осигуровки днес, за да мога да взема осигурително обезщетение утре.

Данъците на свой ред са конституционно задължение за всички граждани и целят набиране на средства за издръжката на държавата, държавните органи и осъществяване на някои особено значими обществени дейности.


Какво представляват осигуровките?

Законът борави с понятието осигурителни вноски”. Това са онези пари, които трябва да внасям всеки месец за пенсионно и здравно осигуряване. Причината е, че осигуровките са месечни парични плащания, които имат личен характер и се определят като процент от осигурителния доходМесечни са, защото ги дължа всеки месец. Лични са, защото трябва да бъдат внесени по личната партида на осигуреното лице, като тук не се касае до това да отида лично в НАП, НЗОК или някъде другаде.


Какво е осигурителен доход?

Осигурителният доход е доходът от трудовата дейност, на базата на който се изчислява размерът на осигурителната вноска. Размерът на осигурителните вноски е различен за всяка година и за всяка професия и се определея в специален закон.

В интернет пространството всеки може свободно и лесно да изчисли размера на вноските си съобразно получаваната заплата/възнаграждение и индивидуалните си характеристики, посредством някой от така наречените електронни калкулатори.

Общият максимален месечен размер на осигурителния доход се определя ежегодно от законодателя, за 2017 г. той е 2600 лв. А минималният се определя чрез така наречените минимални осигурителни прагове, върху който се правят осигурителни вноски, независимо дали трудовото възнаграждение на лицето е определено или не и дали му се изплаща такова или не. Тези прагове зависят от основните икономически дейности и квалификационни групи професии и са определени в нормативната ни уредба.

Така постъпилите парични средства от осигурителните вноски се разпределят в 5 самостоятелни осигурителни фонда: “Пенсии”, “Пенсии, несвързани с трудовата дейност”, “Трудова злополука и професионална болест”, “Общо заболяване и майчинство”, “Безработица”.


Кой плаща осигурителните вноски?


Когато съм самоосигуряващо се лице, дължа плащане на осигурителните вноски в размер от 100% т. е. сам ще заплатя целия размер.

Да съм самоосигуряващо се лице означава, че извършвам специфична дейност, от свое име и за своя сметка. В такъв случай осигурител и осигурено лице съвпадат и аз съвместявам тези две качества едновременно, поради което от една страна, дължа например 40% като осигурено лице и още 60% като осигурител, значи дължа 40+60 = 100% от сумата т.е. цялата сума заплащам сам. За целта трябва да подам декларация в НОИ и да се регистрирам като такова лице.


Как се изчислява размерът на осигурителните вноски?

Ако съм самоосигуряващо се лице, за база ще се ползва избраният от мен доход, а не реалния, т.е. Ако съм посочил, че ще се осигурявам на 2400 лв., то върху тази сума ще ми се начисляват осигуровките, а не върху 1000 лв., колкото примерно съм заработил този месец. Тук важна роля играе и избора ми да се осигуря за всички социални рискове или само за някои.


По какъв ред се внасят осигуровките?


Както вече знам, осигуровките се плащат ежемесечно. Те се внасят от осигурителите до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Така осигуровките ми за месец август т.г. ще трябва да се внесат от осигурителя до 25-ти септември, но имам избор да го направя сам или чрез осигурителните каси за моя сметка.

Осигурителните вноски се внасят по съответните сметки на държавното обществено осигуряване за различните фондове – “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и т. н. Това става чрез платежни нареждания от самоосигуряващите се. Органът натоварен да събира осигурителните вноски и да ги преразпределя е Националната агенция по приходите (НАП).


Пример за вноска:

– за месец януари 2017 г.

– лицето е родено след 1960 година

Осигурителен доход: 800 лева

  • Общо осигурителни вноски от самоосигуряващото се лице – 30.30 % или 242.40 лева
  • за фонд “Пенсии” – 13.80 % или 110.40 лева
  • за фонд “Общо заболяване и майчинство” – 3.50 % или 28 лева
  • за фонд “Здравно осигуряване” – 8 % или 64 лева
  • за фонд “Допълнително задължително осигуряване” в УПФ – 5 % или 40 лева


Минимален  размер  на  осигурителен  доход  за  2017 година

Размерите, предвидени за 2017 г. са: Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица е както следва:

  • до 5400 лв. – 460 лв.
  • от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.
  • от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.
  • над 7500 лв. – 600 лв.

Bavachki.bg използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване

Приемам
Виж още