Начало Видове декларации, вноски и срокове за подаването им

Видове декларации, вноски и срокове за подаването им

Декларации, вноски  и  срокове  за  подаването  им

 • Декларация 1 – “Данни за осигуреното лице” – върху каква сума се осигурявам всеки месец (не по-малко от 460 лева и не повече от 2600 лева за 2017 г.)-> подава се до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят данните.
 • До 25-о число всеки месец трябва да  внасям авансово осигуровка за предходния месец в размер на 8% от дохода, върху който се осигурявам (доходът не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход).
 • Декларация 6 – подава се до 30 април на следващата година за осигуровките за пенсия и здравно осигуряване. Към нея трябва да има протокол в 2 екземпляра по образец за данните на самоосигуряващото се лице, броя подавани декларации и периода, да който се отнасят.
 • До 30 април на годината, следваща годината, посочена в годишната ми данъчна декларация, трябва да направя и окончателна вноска, която представлява разликата между общия размер дължими здравни вноски  и авансово внесените суми през годината.
 • Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО – подава се до края на месеца следващ тримесечието за дължимия авансов данък върху дохода.
 • Декларация за прекъсване, прекратяване или възобновяване на дейността->подадава се в срок от 7 дни след настъпването на даденото обстоятелство. 
 • Декларация за прекъсване на дейността си не трябва да подавам за:
  • периодите, в които съм получавал парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  • периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които не съм имал право на парично обезщетение.
 • Всички описани декларации се подават в НАП


II. Промяна  на  данни:

 • При промяна на лични данни - на лицето (име, постоянен адрес) в 7 дневен срок трябва да се заявят за вписване в Агенцията по вписванията
 • Промяна на вида на осигуряването - срока е до края на януари на съответната календарна година.

В течение на годината видът на осигуряването не може да се променя, дори и в случаите, в които се прекъсват и възобновяват дейности или се започва нова трудова дейност като самоосигуряващо се лице.Bavachki.bg използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване

Приемам
Виж още