Начало Авансово и окончателно плащане

Авансово и окончателно плащане

Авансово плащане: Трябва да заплатя здравно-осигурителната си вноска за месец октомври 2017 година и сe осигурявам върху минималния месечен осигурителен доход ( 460 лв. за 2017.). Следователно до 25 ноември 2017 трябва да заплатя 460 лв. х 0,08= 36,80лв.

 Аз внасям авансовите си осигурителни вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За избран осигурителен доход, когато съм избрал да се осигурявам и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който са внесени осигурителни вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

А защо вноската ми се нарича авансова? Накрая на годината се извършва годишно изравняване. Аз определям окончателния размер на месечния си осигурителен доход за периода, през който съм упражнявал трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справката към годишната данъчна декларация. Спрямо годишното изравняване всички мои вноски се възприемат като авансови. 

Окончателно плащане: В годишната ми данъчна декларация за 2017г. изчислявам и посочвам общия размер на дължимите от мен здравно-осигурителни вноски през 2017г. Ако реалният ми доход не надвишава осигурителния, то няма да довнасям. Но ако го надхвърля, ще трябва да ги изравня. Например: дължа  540 лв. и внесената общо сума през годината- 463,20 лв. (12х38,60лв.), то до 30 април 2018г. трябва да внеса разликата в размер на 76,80 лв.


Как  да  попълним  и  кога  да  подадем  декларациите?


Декларация 1 – подава се до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят данните. Из НАРЕДБА № Н-8:
Чл. 4 (1) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 22.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.
(4) При започване или възобновяване на трудова дейност декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.
(6) Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд „Пенсии“, осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО, могат да подадат еднократно декларация образец № 1. При попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“.
(7) Не се подава декларация за корекция на данни, подадени от самоосигуряващите се лица по реда на ал. 1 и 6.
(8) При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение лицата по ал. 6 подават декларация образец № 1 с код за корекция до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
(9) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по ал. 1 и 6 се подава с код „Корекция“ и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.


Декларация 6 – подава се до 30 април на следващата година за осигуровките за пенсия и здравно осигуряване.
Декларациите могат да се подадат в съответния териториален офис на НАП, или по интернет с електронен подпис след ползването на софтуера на НАП или платен такъв. Към тях трябва да има и протокол в 2 екземпляра по образец за данните на самоосигуряващото се лице, броя подавани декларации и периода, да който се отнасят.


Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО – подава се до края на месеца следващ тримесечието за дължимия авансов данък върху дохода. Не се подава за последното тримесечие на годината. Данъка се уточнява с годишната данъчна декларация

Bavachki.bg използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване

Приемам
Виж още